بازکردن لوله پشت بام

بارکردن لوله پشت بامی یا ناودونقسمت های کفشور.و لوله اصلی تا 60متر فنردر تهران و حومه در کمتر از نیم ساعت در محل به صورت شبانه روزی با سرویسکاران کاربلد.حرفه ای .منصفپ و خوش اخلاق