بازکردن لوله های پارکینگ

بازکردن تمامی لوله های پارکینگ ها.موتور خونه ها و لوله اصلی ساختمان که به اگو شهری یا چاه جذبی منتهی می شوند.به صورت تخصصی و با استفاده از بهترین ابزار ها تا 60 متر فنر