بازکردن لوله توالت فرنگی

بازکردن لوله توالت ایرانی و فرنگی بدون تخریب و کنده کاری به صورت تضمینی.در آوردن اشیاءاز توالت به صورت حرفه ای تامیر و نصب توالت فرنگی